شناسه خبر:10481
مسوولان در ولايت هرات مى گويند که با گشايش نخستين لابراتوار آزمايش کيفيت زعفران در افغانستان، پس از اين زغفران افغانستان به استندردهای جهانی به بازارهای جهان صادرخواهد شد. بشيراحمد احمدی مديرعمومی ترويج ادارۀ زراعت، آبيارى و مالدارى ولايت هرات؛ امروز درمراسم افتتاح اين لابراتوارگفت که با گشايش لابراتوارکنترول کيفيت زعفران، پس از اين نخست تمام زعفران شرکت ‌ها دراين جا آزمايش کيفيت می‌گردد وسپس اجازۀ فروش وصادرات آن داده مى شود.

نخستين لابراتوار آزمايش کيفيت زعفران در هرات گشايش يافت

  • انداز قلم

23 جدی 1396 / مسوولان در ولايت هرات مى گويند که با گشايش نخستين لابراتوار آزمايش کيفيت زعفران در افغانستان، پس از اين زغفران افغانستان به استندردهای جهانی به بازارهای جهان صادرخواهد شد. بشيراحمد احمدی مديرعمومی ترويج ادارۀ زراعت، آبيارى و مالدارى ولايت هرات؛ امروز درمراسم افتتاح اين لابراتوارگفت که با گشايش لابراتوارکنترول کيفيت زعفران، پس از اين  نخست تمام زعفران شرکت ‌ها دراين جا آزمايش کيفيت می‌گردد وسپس اجازۀ فروش وصادرات آن داده مى شود. موصوف با بيان اينکه اين لابراتوار، به هزينه بالغ بر ٥٠ هزار دالر امريکايى  ازبودجۀ وزارت زراعت ايجاد شده است گفت: "دراين لابراتوار تست کيفيت می گردد، که البته ١٨ تست دراين جا انجام مى شود." مديرعمومی ترويج زراعت هرات گفت که اين لابراتوار درکنارآزمايش کيفيت، امراض وآفات زعفران را درمزرعه های زعفران نيز تشخيص می کند وسپس به آن رسيدگی می گردد. در همين حال، محمد آصف رحيمی والی هرات گفت که با افتتاح اين لابراتوار، درکنار اينکه ازسوء استفادۀ زعفران توسط برخی کشورها جلوگيری مى شود، اعتماد کشورهای جهان نسبت به زعفران افغانستان را بيشتر از پيش خواهد کرد. وی افزودکه با ايجاد اين لابراتوار، کشورهای دنيا اطمينان حاصل خواهندکرد که زعفران افغانستان، بهترين زعفران درسطح جهان است. والى هرات گفت: "گشايش اين لابراتوار از جمله  قدم هايی اند که ما را قادر مى سازند که به دنيا اطمينان بدهيم که زعفران افغانستان، بهترين زعفران است و سندش را هم برای شان بدهيم." با اين همه، مسوولان رياست زراعت هرات می گويند که امسال بيش ازده تُن زعفران، دراين ولايت به دست آمده است؛ درحاليکه سال پار، شش ونيم تُن زعفران به دست آمده بود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد