شناسه خبر:10882

بزرگ‌ترین کارخانه پروسس کشمش در کابل ساخته می‌شود

  • انداز قلم

15 جوزا 1397 / اداره بین المللی مالی می‌گوید که این اداره سه میلیون دالر را برای ساخت بزرگ‌ترین کارخانه کشمش در کابل کمک می‌کند. اداره بین المللی مالی سه میلیون دالر را برای ساخت بزرگ‌ترین کارخانه پروسس کشمش در ولسوالی استالف کابل کمک می‌کند. بانک جهانی با پخش خبرنامه‌یی گفته است که در کنار اداره  بین المللی مالی، اداره تضمين سرمايه‌گذاری‌های چند جانبه نیز هفت میلیون و هشت صد هزار دالر به منظور بيمه این کارخانه کمک خواهد کرد. درهمین حال وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که ساخت این کارخانه بزرگ پروسس کشمش در کشور در افزایش تولیدات و صادرات کشمش کمک می‌کند و نیز این نهاد امسال سه صد و پنجاه کشمش خانه‌های معیاری خواهد ساخت. افغانستان سالانه یک میلیون و یک صد هزار تن انگور را تولید می‌کند و فرصت‌های مناسب برای تولید و پروسس کشمش در کشور وجود دارد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «وزارت زراعت به هدف تقویت دهقانان ضمن ایجاد صدها کشمش‌خانه، بخش خصوصی را حمایت می‌کند که کارخانه پروسس کشمش را ایجاد کند تا برای باغ‌داران سهولت به میان آید.» شماری از آگاهان اقتصاد با توجه به فرصت‌های زیاد در بخش پروسس کشمش در کشور می‌گویند که اگر حکومت در این بخش زمینه‌های لازم را برای بکارشدن کارخانه‌های بزرگ پروسس کشمش فراهم سازد، این کار گذشته از افزایش درآمد‌های ملی، زمینه‌های کار را برای صدها تن فراهم خواهند ساخت. عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «همچون پروژه‌های ایجاد کارخانه‌های پروسس کشمش سبب می‌شود که رنجیره‌یی ارزش کشاورزی را به وجود آید و از این رهگذر دهقانان به خودکافی و رشد برسد.» به گفته وزارت زراعت و آبیاری این نهاد امسال سه صد و پنجاه کشمش خانه را در بخش‌های گونه‌گون کشور می‌سازد و نیز قرار است با همکاری بخش خصوصی کارخانه‌های پروسس کشمش ساخته شود که این‌کار در افزایش صادرات کشمش کمک خواهد کرد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد