شناسه خبر:11131

ایجاد نخستین مرکز حکومتداری برقی در وزارت مخابرات

  • انداز قلم

1 حوت 1397 / قرار است خدمات  چون توزیع شناس‌نامه، گذرنامه، جواز کار ، جواز راننده‌گی ، قباله جات از این مرکز واحد برای مردم عرضه شوند. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نخستین مرکز حکومتداری برقی را در این وزارت ایجاد کرد. قرار است در این مرکز خدمات گونه‌گون همچون توزیع شناسنامه، جواز کار، جواز راننده‌گی، قباله و گذرنامه، به گونۀ برقی عرضه شوند. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این مرکز میتواند در کاهش فساد، و سهولت در روند عرضه این خدمات اثر گذار باشد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف عرضه خدمات  بهتر وآسان تر" مرکز حکومت داری الکترونیکی" را ایجاد کرد. قرار است خدمات  چون توزیع شناس‌نامه، گذرنامه، جواز کار ، جواز راننده‌گی ، قباله جات از این مرکز واحد برای مردم عرضه شوند. شهزاد آریوبی - وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت:« عرضه خدمات در بخش ترافیک ، صحت ، معارف ، رای دهی ، پاسپورت و همه مشکلات که مردم در عرضه خدمات دارند ، ساده می شوند ، و با یک تذکره برقی تمام کار آنان اجراء میشود.» در همین حال سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که برقی سازی عرضه خدمات  در کنار ساده سازی روند خدمات ، در کاهش فساد اداری ؛نیز اثرگذار خواهد بود. همایون قیومی - سرپرست وزارت مالیه  گفت:« این یک صرفه جویی (وقت) بسیار مهم برای تمام شهروندان است  و سهولت کار و کم کردن فساد اداری هم بوده می تواند.» روندهای پیچیده عرضه خدمات عامه و جود فساد اداری در آن از چالش‌های بوده که شهروندان کشور با آن روبرو است. مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند که به هدف عرضه سهل تر خدمات به مردم  چنین مراکز در دیگر ولایت های کشور نیز ایجاد خواهند کرد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد