شناسه خبر:10834

بانک توسعۀ آسیایی خواهان احداث پروژه‌های تولید انرژی در کشور است

  • انداز قلم

17 ثور 1397 / ازسویی هم شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت ظرفیت‌های بزرگ تولید نیروی برق درکشورازحکومت می‌خواهند که  برای عملی شدن  پروژه‌های بزرگ تولید نیروی برق برنامه روشنی داشته باشند.  بانک توسعۀ آسیایی برای راه اندازی پروژه‌های بزرگ تولید نیروی پاک درافغانستان زمینه‌های موجود را دراین بخش درکشور بررسی می‌کند.  شماری ازکارشناسان بانک توسعۀ آسیایی در دفتر مرکزی این بانک درفلیپین ،  افغانستان را یکی ازکشورهای با بزرگترین زمینه‌های تولید نیروی پاک می‌دانند ومی‌گویند که این اصل برای تأمین نیروی برق ازمنابع داخلی در این کشور، دربزرگ برنامه  این بانک درسال‌های آینده گنجانیده خواهد شد. کارشناسان بانک توسعۀ آسیایی می‌گویند که دربزرگ برنامۀ توسعه‌یی این بانک برای تأمین نیروی برق مورد نیازکشورهای آسیایی، افغانستان یکی ازکشورهای با گسترده ترین زمینه  های تولید نیروی پاک است واین بانک تلاش دارد  در بخش‌های گونه‌گون افغانستان را برای پروژه‌های بزرگ شناسایی وتمویل کند. یونگ بینگ ژوای، کارشناس اقتصادی بانک توسعۀ آسیایی گفته است:« اکنون ما یک گروهی را برای بررسی بخش‌های ازافغانستان برای عملی ساختن پروژه‌های بزرگ تولید انرژی پاک گماشته ایم و با این کار ما می‌خواهیم که فرصت‌های تولید نیروی پاک ونیروی قابل تجدید را شناسایی کنیم  وبرای عملی ساختن پروژه‌ها دراین بخش دست بکارشویم وبزودی دراین بخش ، سفیری به افغانستان خواهیم داشت تا با مقام‌ها ومردم این کشور گفت‌وگو داشته باشیم.» ازسویی هم شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت ظرفیت‌های بزرگ تولید نیروی برق درکشورازحکومت می‌خواهند که  برای عملی شدن  پروژه‌های بزرگ تولید نیروی برق برنامه روشنی داشته باشند. آنان می‌گویند که اکنون نیاز است تا افغانستان فرصت‌های بزرگ تولید انرژی برق آبی ، خورشیدی و بادی اش را بکار گیرد ودراین بخش ازکمک‌های جهانی استفاده کند. سعادت الله احمدزی آگاه بخش انرژی گفته است:« افغانستان ظرفیت بلند برای تولید انرژی برق آبی، آفتابی وبادی دارد اما تا کنون یک بخشی ناچیزاین فرصت‌ها بکارگرفته شده اند ، ما نیازداریم که این فرصت‌ها شناسایی وبرای پروژه های بزرگ تولید برق درکشور بودجه کافی فراهم شود هم ازسوی حکومت وهم ازسوی جامعه جهانی .» بانک توسعۀ آسیایی می‌گوید که برای تأمین نیروی برق کشورهای آسیایی تلاش می‌شود که کشورهای با بیشترین نیروی برق  با کشورهای نیازمند درمنطقه پیوند داده شوند ودراین بخش، افغانستان به مثابۀ بزرگترین کشورترانزیت برق میتواند نقش مهم داشته باشد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد