شناسه خبر:10891

کاهش چشمگیر حجم بازرگانی میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا

  • انداز قلم

23 جوزا 1397 / سفیر این اتحادیه درکابل می‌گوید که افغانستان یکی ازکشورهای رو به توسعه جهان است که برای صادرات آن امتیازهای ویژه ازسوی اتحادیه اروپا داده شده است اما با وجود این امتیازها بازرگانی افغانستان با کشورهای اروپایی روبه کاهش است. پیری مایودن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که چهارسال پیش ارزش دادوستدهای بازرگانی افغانستان به اروپا تا مرز دو میلیارد دالر درسال می رسید، درحالیکه سال گذشته ارزش بازرگانی میان افغانستان واروپا به سه صد میلیون دالر کاهش یافته است. درهمین حال اتاق تجارت وصنایع بین المللی می‌گوید که حکومت درسال‌های اخیر نتوانسته است با کارگیری ازامکانات اتحادیه اروپا برای کشورهای روبه توسعه صادراتش را به کشورهای اروپایی افزایش دهد. سفیر این اتحادیه درکابل می‌گوید که افغانستان یکی ازکشورهای رو به توسعه جهان است که برای صادرات آن امتیازهای ویژه ازسوی اتحادیه اروپا داده شده است اما با وجود این امتیازها بازرگانی افغانستان با کشورهای اروپایی روبه کاهش است. پیری مایودن سفیر اتحادیه اروپا درکابل گفت:« با وجود آنکه اروپا یک مارکیت با پنج صد میلیون خریدارکالاها درجهان است اما ارقام مجموعی نشان میدهند که درسال گذشته سه صد میلیون دالر ارزش بازرگانی افغانستان واروپا بوده است، واین رقم بسیارکم است که حتا نمیتوانیم یک تجارت لازم به آن بگوییم. ما توقع داریم که دراین بخش کارشود تا کالاهای افغانستان به مصرف کننده‌گان اروپا برسند.» معافیت تعرفه‌های گمرکی برکالاهای صادراتی افغانستان که به بازارهای اروپا صادرمی‌شوند، ازمهمترین امتیازهای اتحادیه اروپا به افغانستان گفته می‌شود. مسوؤلان اتاق تجارت وصنایع بین المللی می‌گویند که حکومت باید برای بکارگیری ازفرصت‌های موجود کشورهای اتحادیه اروپا برای رونق بازرگانی کشوربرنامه‌های لازم را روی دست گیرد. عبدالقدیربهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع بین المللی گفته است:«تعرفه‌های زیادی برکالاهای ما درکشورهای اروپایی معاف هستند وحکومت با بکارگیری ازاین امتیازها می‌تواند درآمد های‌شان را افزایش دهد.» ازسویی هم، مسوؤلان اتاق تجارت وصنایع بین المللی می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید برای افزایش صادراتش ازراه زمین به اروپا کمک های کشورهای اروپایی را جذب کند. آنان می‌گویند که بکارشدن هرچه زودترراه لاجورد می‌تواند درافزایش صادرات کشور به اروپا سودمند باشد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد