شناسه خبر:10240
بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، در یازده ماه امسال در مقایسه با سال پار ۹ درصد بودجه توسعه یی بیشتر هزینه شده است و نیز وزارت مالیه توانسته است هشتاد و یک درصد بودجه توسعه یی اش را به مصرف برساند.

۴۷ درصد بودجۀ ملی سال آینده از منابع داخلی تمویل خواهد شد

  • انداز قلم

8 قوس 1396 / بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، در یازده ماه امسال در مقایسه با سال پار ۹ درصد بودجه توسعه یی بیشتر هزینه شده است و نیز وزارت مالیه توانسته است هشتاد و یک درصد بودجه توسعه یی اش را به مصرف برساند. وزارت مالیه کشور می‌گوید که درآمد سالانه حکومت در مقایسه با سه سال گذشته بیش از پنجاه میلیارد افغانی افزایش یافته و این باعث شده است تا با گذشت هر سال، وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی برای تمویل بودجۀ ملی کاهش یابد.  سخن‌گوی این وزارت افزایش هزینه شدن بودجۀ توسعه‌یی را از دست آوردهای دیگر امسال می‌داند و می‌گوید تا کنون پنجاه و یک درصد بودجۀ توسعه‌یی هزینه شده است.   در بودجۀ ملی امسال میزان درآمد‌های دولت ۱۵۳ میلیارد افغانی تعیین شده استږ وزارت مالیه با ارائه گزارشی از دست آوردهای این وزارت در سال ۱۳۹۶ می‌گوید که تا کنون ۱۴۶ میلیارد افغانی درآمد به دست آمده است.  وی استفاده از شیوه‌های معیاری و برقی گردآوری درآمدها را به ویژه در گمرکات و مبارزه با فساد را از علت‌های افزایش درآمدهای دولت اعلام کرد.  اجمل حمید عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه گفت:"در سال مالی ۱۳۹۵ سهم ما در تمویل بودجه ملی ۳۰ درصد بود، امسال سهم ما ۳۶ درصد است اما در سال مالی ۱۳۹۷ سهم ما در تمویل بودجه ملی از درآمدهای داخلی به ۴۷ اعشاریه ۵ درصد رسیده است. از آنرو برای ما بهترین خبر است که بربنیاد همان سند خود بسندگی که با ملت افغانستان و جامعه جهانی شریک ساختیم، آهسته آهسته به همان هدف می رسیم." بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، در یازده ماه امسال در مقایسه با سال پار ۹ درصد بودجه توسعه یی بیشتر هزینه شده است و نیز وزارت مالیه توانسته است هشتاد و یک درصد بودجه توسعه یی اش را به مصرف برساند.  وزارت مالیه تاکید می‌کند که بودجۀ سال آینده با معیارهای جهانی و متفاوت تر از سال‌های پیش طرح شده است و این بار افزون بر سال مالی ۱۳۹۷ وضع مالی سه سال دیگر نیز در سند بودجه در نظر گرفته شده است. اما بودجه سال آینده که به پارلمان فرستاده شده است، انتقاد های شماری از اعضای پارلمان را نیز به همراه شده است.  میربت خان منگل عضو مجلس نماینده گان گفت:"من طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را مطالعه کردم اما هیچ پروژه یی که مردم خوست به عملی شدن آن نیاز دارند در این بودجه گنجانیده نشده است. هرگاه تغییری در آن به میان نیاید، رای من منفی خواهد بود." وزارت مالیه در پاسخ به اتهام‌های فساد در این وزارت به ویژه در گمرکات می‌گوید که امسال تا کنون یکصد و شش مورد اتهام‌های فساد را این وزارت بررسی کرده است که در بعضی موارد شماری از افراد در بخش های گونه‌گون این وزارت از کار برکنار نیز شده اند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد