شناسه خبر:10437
باشندگان و تاجران جلغوزۀ پکتيکا مى گويند که در اين ولايت، ١٢ هزار تن جلغوزه توليد شده است.

١٢ هزار تن جلغوزه پکتیکا منتظر بازار خارجی

  • انداز قلم

18 جدی 1396 / باشندگان و تاجران جلغوزۀ پکتيکا مى گويند که در اين ولايت، ١٢ هزار تن جلغوزه توليد شده است. آنها مى افزايند که نصف آن، به علت نبود بازار نزد تاجران مانده و متباقى آن، به نام جلغوزۀ پاکستانى به بازارهاى بين المللى عرضه ميشود. حاجى محمد صديق يکى از تاجران جلغوزۀ ولسوالى گومل، گفت که امسال در ولايت پکتيکا ١٢ هزار تن جلغوزه توليد گرديده، که نصف آن هنوز هم صادر نشده است. او افزود که در بازار ارگون، حدود ٦ هزار تن جغلوزه به علت نبود بازارهاى مناسب صادر نشده و اگر وضعيت همچنان ادامه يابد، ميليون ها افغانى خساره به تاجران وارد خواهد شد. به گفتۀ موصوف، آنها يک کيلوگرام جلغوزه را به ٩٠٠ افغانى مى فروشند؛ اما تاجران پاکستان آن را به کشورهاى خارجى به نام کشورخود تا ٤٠٠٠ هزار کلدار پاکستانى مى فروشند؛ اما هنوز هم جلغوزۀ شان به جاى خود مانده است. داکتر محمد هاشم يکى از باشندگان ديگر اين ولسوالى نيز گفت وقتي که جلغوزۀ خود را براى فروش به پاکستان انتقال مى دهد، مليشه هاى پاکستان در بدل يک کيلوى آن ١٠٠ کلدار پاکستانى مى گيرد. او افزود که دولت بايد در مورد فروش جغلوزۀ افغانستان، با تاجران بين المللى صحبت نمايد؛ تا به کشورهاى جهان به نام افغانستان صادر گردد. حاجى خان محمد يکى از تاجران ديگر جلغوزه، بر دولت انتقاد نمود که از ١٦ سال گذشته بدينسو نتوانسته در سطح جهان به جلغوزۀ افغانستان بازاريابى کند و آن را به نام خود صادر نمايد. موصوف از دولت خواست که بايد به جلغوزۀ مردم پکتيکا مارکيت ايجاد نمايد وعلاوه بر آن، در مورد صادرات جلغوزه قراردادهاى بين المللى داشته باشد؛ چرا که جلغوزه بزرگترين عايد لوى پکتيا است. طلاخان مسوول اتاق تجارت و صنايع در پکتيکا گفت که اندازۀ جلغوزه پکتيکا نسبت به ساير ولايت بيشتر است؛ اما تاکنون نتوانسته است که براى آن بازاريابى نمايند. او گفت تلاش ها جريان دارد که با کشورهاى بين المللى، به يک توافق برسد و جلغوزه هاى ياد شده را به فروش برساند. قابل ذکر است که در ولسوالى هاى گيان، سروبى، گومل، برمل، زيروک، اومنه، سرحوضه، ارگون و نکه، جنگلات وسيع جلغوزه وجود دارد که اخيراً برخى از درخت هاى آن، خودسرانه از سوى مردم قطع شده است. رييس جمهور، چندى قبل طى سفرى به پکتيا، اعلان نموده بود که يک فابريکۀ پروسس جلغوزه، در اين ولايت اعمار خواهد کرد. همچنان دو روز قبل، رييس جمهور در ديدار با جوانان و سران قومى ځاځى گفته بود که به وزير زراعت، در بخش ساخت فابريکۀ پروسس جلغوزه هدايت داده است. او افزوده بود حکومت کوشش مى کند که جلغوزۀ افغانستان، به جاى قاچاق به پاکستان، به نام افغانستان به چين صادر گردد.​

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد