شناسه خبر:10626

شاروالی کابل از افزایش چشمگیر درآمد این اداره خبر داد

  • انداز قلم

25 دلو 1396 / شاروالی کابل می گوید که درآمد این اداره در سال مالی گذشته، با بیش از ۷۵۰ میلیون افغانی افزایش، به بیش از سه ميليارد افغانى رسیده است. احمد شعیب رحیم معين مالى وادارى شاروالى کابل، امروز دريک نشست خبرى گفت که این اداره در سال مالی گذشته سه میلیارد و ۳۰۰ ميليون افغانی درآمد داشته است که تا اکنون بی سابقه بوده است. نظارت جدی برکارکرد بخش های عایداتی، مبارزه با فساد اداری، جمع آوری قروض شاروالی با همکاری نزدیک نهادهای امنیتی، استفاده از تکنالوژی جدید در جمع آوری عواید و مجازات کارمندان بخاطر دخیل بودن در فساد، از جمله دلایل عمده یی است که به گفته معین شاروالی، باعث افزایش درآمد این اداره در سال مالی گذشته شده است. سال مالی در افغانستان، ابتدای ماه جدی آغاز و آخر ماه قوس سال آینده به پایان می رسد. معین مالی و اداری شاروالی کابل گفت که درآمد این اداره، در سال مالی ١٣٩٥ حدود ٢،٦ ميليارد افغانى، در سال ١٣٩٤ حدود ٢،٧ ميليارد افغانى و درسال ١٣٩٣ حدود ٢،٩ ميليارد افغانى بوده است. اما احمد شعیب رحیم خاطر نشان کرد که با وصف افزایش درآمد این اداره، هنوز هم بخش عمدۀ هزینه های توسعوی آن که شامل ۶۲درصد می گردد، باید از منابع بیرونی تامین شود. معین شاروالی کابل گفت که برای خودکفایی مالی این اداره، باید در برخی قوانین مربوط تعدیل صورت گیرد و همچنان، نهادهای حکومتی و مردم برای بهبود فعالیت شاروالی، به صورت جدی همکاری کنند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد