شناسه خبر:11058

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت هرات آغاز شد

  • انداز قلم

7 دلو 1397 / مرحلۀ نخست برنامۀ انکشاف اقتصاد روستايى در ولسوالى هاى گذره، انجیل، کرخ و کشک رباط سنگی ولايت هرات آغاز گرديد. آقامحمد صدیقی رییس احیا و انکشاف دهات طی یک محفل، هدف از راه اندازی این برنامه را کمک به خانواده های روستایى دانسته گفت که در مراحل بعدی، ١٥ ولسوالی باقی مانده نیز تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. موصوف افزود این برنامه که از چند سال به این سو ادامه دارد، در بخش های پروسس مواد غذایی، زراعت، مالداری و صنایع دستی، روستانشینان به ویژه زنان را حمایت می‌کند. او علاوه کرد که تمویل کننده این برنامه بانک جهانی است. به گفته وی، براساس نیازمندی روستاها، از ٢٠٠ تا ٦٠٠ هزار پول نقد کمک می گردد و سپس روستاها پس از ایجاد تیم های تجارتی، برای شان سرمایه گذاری می کنند. برخی از روستا نشینان، از بهبود وضعیت اقتصادی شان سخن می‌زنند. بانوان روستایی تأکید دارند که آنان توانایی کار در بیرون از خانه به ویژه در ادارت دولتی را ندارند و این برنامه ها ميتواند زمینه های رشد اقتصاد خانواده گی شان را فراهم سازد. ملالی یکی از بانوان روستایی در هرات گفت: "خانم هایى هستند که از خانه بیرون شده نمیتوانند و چنین برنامه ها میتواند، اقتصاد آنان را رشد دهد." فیض محمد یک تن دیگر از روستانشینان در هرات گفت: "پولی که برای ما تعلق میگیرد ، بالای مالداری سرمایه گذاری میکنیم، گاو وگوسفند خریداری میکنیم، مرغداری باز میکنیم.» کبیر ایثار عضو شورای ولایتی هرات نیز گفت که  این برنامه، علاوه بر ایجاد وحدت و همبستکی میان شهروندان کشور، زمینه های کاری را برای بسیاری ها فراهم میکند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد