شناسه خبر:11091

انتقاد باشندگان کابل از تبدیلی میترهای برق توسط برشنا

  • انداز قلم

15 دلو 1397 / شماری از باشنده‌های کابل از دیجیتل سازی دوباره میترهای برق، از سوی شرکت برشنا انتقاد کرده و مدعی اند، باوجود آنکه میترهای شان قبل از این نیز دیجیتلی بود؛ اما شرکت برشنا با تغییر نوعیت میترها، آنانرا مجبور به خرید میتر جدید و پرداخت قیمت ارائه خدمات تبدیلی آن ساخته است. به اساس معلومات مسوولان شرکت برشنا، قیمت ارائه خدمات نصب میترهای جدید ۹۰۰ افغانی تعین شده و مشترکین برق در کنار پرداخت قیمت متذکره مجبور به خرید میتر جدید می باشند که خرید این میترها از یک الی پنج هزار افغانی هزینه بر می دارد. نورالرحمان ببرک، یکی از باشنده‌‍‌های ناحیه یازدهم شهر کابل می‌گوید که از یک هفته بدینسو، برق آنان از سوی کارمندان شرکت برشنا قطع گردیده و از آنان خواسته شده است تا میترهای دیجیتلی جدید نصب کنند. وی، با انتقاد از شرکت برشنا می‌گوید كه این شرکت به یک مافیا مبدل شده و بدون دلیل میترهای دیجتلی آنان را غیر فعال ساخته است. از سوي هم ننگیالی، یکی دیگر از باشنده های کابل، شرکت برشنا را متهم به فساد مالی نموده و می‌گوید:” نزدیک به دوسال از نصب میتر های دیجیتلی می‌گذرد، اما شرکت برشنا از آنان خواسته است میترهای دیجیتلی جدید نصب کنند.” اما مقام‌های شرکت برشنا می‌گویند كه دیجیتل سازی دوباره میترها بخاطر جلو گیری از ضایعات تجارتی برق صورت می‌گیرد. امان الله غالب، رییس شرکت برشنا گفت که میترهای دیجیتلی سابق، معیاری و استندرد نبوده و در ضایعات برق نقش داشته است. به گفته او پس از نصب میترهای استندرد جدید، در کنار جلوگیری از ضایعات برق عواید شرکت برشنا نیز افزایش خواهد یافت. رييس شركت برشنا تاكيد دارد، آنعده از مشترکینی که کاغذ خرید میترهای دیجیتلی سابقه‌شان را با خود داشته باشند، می‌توانند میترهای دیجیتلی جدید رایگان به دست آورند. فساد اداري، عدم خوانش دقیق میترها و پرچوی برق در کنار دیجیتل سازی دوباره میترها از نگرانی‌‎های دیگر باشنده های کابل است که به گفته آنان اين شركت را به مافيا مبدل ساخته است.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد