با قرار دادن لینک سایت اطلاعات صنعتی افغانستان می توانید جز سایتهایی باشید که در فهرست زیر نمایش داده می شوند.

لطفا پس از قرار دادن لینک سایت با ما تماس بگیرید و لینک سایت خود را برای ما بفرستید.

دفتر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

www.president.gov.af

وزارت اطلاعات و فرهنگ

www.moic.gov.af

 

وزارت امور خارجه

www.mfa.gov.af

 

وزارت تجارت و صنایع

www.acbr.gov.af

 

وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان

www.motca.gov.af

 

وزارت معادن

www.mom.gov.af

 

وزارت فواید عامه

www.mopw.gov.af

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

www.mrrd.gov.af

 

وزارت زراعت

www.agriculture.gov.af

 

وزارت تجارت

www.commerce.gov.af

 

وزارت عدلیه

www.moj.gov.af

 

وزارت مبارزه با مواد مخدر

www.mcn.gov.af

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

www.moc.gov.af

 

وزارعت معارف

www.pashto.moe.gov.af

 

وزارت امور داخله

www.moi.gov.af

 

استره محکمه(دادگاه عالی) افغانستان

www.supremecourt.gov.af

 

وزارت امور زنان افغانستان

www.mowa.gov.af

بانک مرکزی افغانستان(د افغانستان بانک)

www.centralbank.gov.af

 

بانک بین المللی افغانستان

www.aib.af

 

گمرکات افغانستان

www.customs.gov.af

 

اتاقهای تجارت افغانستان

www.embassyofafghanistan.org

 

دانشگاه کابل

www.ku.edu.af

 

کنکور افغانستان

www.kankor.com

 

کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان

www.arianfar.com

 

استخدام متخصصان افغان خارج از کشور

www.afghanexperts.gov.af

 

مرکز حمایوی محیط زیست پوهنحی زراعت پوهنتون کابل

www.ecfa-afghanistan.de

 

شرکت مخابراتی افغان بیسیم

www.afghan-wireless.com

 

خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان

www.ards.org.af

 

سفارت افغانستان در تهران

www.afghanembassy.ir

 

سفارت افغانستان در آسترالیا

www.afghanembassy.net

 

سفارت افغانستان در دهلی نو هند

www.afghanembassy.in

 

سفارت افغانستان در انقره ترکیه

www.afghanembassy.org.tr

 

وبلاگ اقتصاد افغانستان

www.afghanistaneconomy.blogfa.com

 

افغان پست

www.afghanpost.gov.af

http://gapeqalb.blogfa.com/