شناسه خبر:10440
رياست احيا و انکشاف دهات ولايت جوزجان، در حالی از آغاز کار ١٥پروژه آبرسانی به هزينه بيش از ۳۸ ميليون افغانی در اين ولايت خبر ميدهد که مردم از کمبود برق، عدم دسترسی به خدمات صحی و سرک منظم موتر رو در برخی نقاط رو به رو اند.

هزاران روستانشين در جوزجان از آب آشاميدنی مستفيد می شوند

  • انداز قلم

19 جدی 1396 / رياست احيا و انکشاف دهات ولايت جوزجان، در حالی از آغاز کار ١٥پروژه آبرسانی به هزينه بيش از ۳۸ ميليون افغانی در اين ولايت خبر ميدهد که مردم از کمبود برق، عدم دسترسی به خدمات صحی و سرک منظم موتر رو در برخی نقاط رو به رو اند. پروژه های يادشده؛ شامل حفر هفت حلقه چاه عميق، نصب  ذخيره های فلزی و ساختمان ذخيره های کانکريتی، سولرپمپ و ساختمان هفت حلقه حوض آب آشاميدنی است که در ولسوالی های خانقا، آقچه، فيض آباد و قرای اطراف شهر شبرغان تطبيق می شود. هزينه مجموعی اين پروژه ها، بيش از ۳۸ ميليون افغانی است که پول آن از بودجه ملی تمويل می گردد. انجنيرامين الله ستانکزی مسوول بخش انجنيری رياست احيا و انکشاف دهات جوزجان، با بيان اينکه پروژه های يادشده، از سوی شوراهای انکشافی محلی پيش بُرده می شود، گفت که کار اين پروژه ها امروز آغاز و تا شش ماه آينده تکميل و به بهره برداری سپرده می شود. به گفته وی، اين پروژه ها با درنظرداشت مشکلات کمبود آب آشاميدنی در محلات ياد شده، عملی می گردد. باشندگان ولايت جوزجان، از تطبيق اين پروژه ها ابراز خرسندی کرده، مدعی اند که به مشکلات کمبود برق، عدم دسترسی به خدمات صحی و سرک منظم موتررو در برخی، نقاط روبه رو اند. امام نظر باشنده قريه منگوتی شهر شبرغان گفت: "در منطقۀ ما يک حلقه چاه سطحی در مسجد موجود است که مردم از آب آن استفاده می کنند، ولی استفادۀ زياد از اين چاه ها باعث می شود تا آب آن گل آلود شود و اين معضل، باشندگان اين منطقه را دچار مشکل می سازد." به گفته وی، بعضی مردم از آب جوی استفاده می کنند، که استفاده از آب جوی مشکل زا می باشد و خانواده ها را دچار امراض مختلف می سازد. وی ابراز اميدواری کرد که با حفر چاه عميق و نصب ذخيرۀ آب در محلۀ شان، مسوولين امور به مشکلات کمبود برق، نبود کلينيک و ساير مشکلات محلی نيز توجه لازم را مبذول دارند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد