شناسه خبر:10485
کمیتۀ گزینش، دو روز پیش سیدحفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازی را به عنوان نامزدان عضو کمبود این کمیسیون به رییس جمهور معرفی کرده بودند. ریاست جمهوری می گوید که رهبران حکومت، از میان سه نامزد عضویت کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی کمیتۀ گزینش به حکومت معرفی شده بودند، سید حفیظ الله هاشمی را به حیث عضو تازۀ این کمیسیون برگزیده اند.

سیدحفیظ الله هاشمی به حیث عضو تازۀ کمیسیون انتخابات برگزیده شد

  • انداز قلم

23 جدی 1396 / کمیتۀ گزینش، دو روز پیش سیدحفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازی را به عنوان نامزدان عضو کمبود این کمیسیون به رییس جمهور معرفی کرده بودند. ریاست جمهوری می گوید که رهبران حکومت، از میان سه نامزد عضویت کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی کمیتۀ گزینش به حکومت معرفی شده بودند، سید حفیظ الله هاشمی را به حیث عضو تازۀ این کمیسیون برگزیده اند. آقای هاشمی پیش از این به حیث رییس دبیرخانه مجلس سنا کار کرده است. کمیتۀ گزینش، از میان ده ها تن که برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات داووطلب شده بودند، نام سید حفیظ الله هاشمی، رییس دبیرخانۀ مجلس سنا، اول الرحمن رودوال، رییس ساحه یی کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالقادر زازی وطن دوست، دبیر مجلس نماینده گان را به ریاست جمهوری فرستاد. نزدیک به دوماه پیش، هنگامی که رییس جمهور در فرمانی نجیب الله احمدزی را از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات برطرف کرد، از آن زمان تاکنون پست وی از سوی سرپرست اداره می شد و یک عضو کمیسیون انتخابات کم بود. پس از انتقادهای زیاد، رییس جمهور فرمان داد تا کمیتۀ گزینش کارش را آغاز کند و عضو کمبود کمیسیون انتخابات را برگزیند. نهادهای ناظر انتخابات می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پیش رو فرصت اندکی دارند و باید برای برگزاری یک انتخابات شفاف و در زمان از پیش تعیین شده، آماده گی کامل داشته باشد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد