شناسه خبر:10681

نمايشگاه ملی "کار و تحصيل" در کابل برگزار مى شود

  • انداز قلم

13 حوت 1396 / قراراست تا يک روز دیگر، نمايشگاه بزرگ ملی "کار وتحصيل"، به هدف تحکيم ارتباط مستقيم ميان کارفرما و کارکن، فراهم سازی گفتگوی رو در رو ميان مراجع تحصيلی و دانش آموزان  بر گزار گردد. سپوږمى صيام يکتن ازمسئولان دفتر "پلان فيوچر"، گفت که اين نمايشگاه بزرگ، به ابتکارآنها و به همکاری وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولين و اتحاديه کارکنان افغانستان برای سه روز، از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ حوت در هوتل «کابل سرينا» تدوير می يابد. به گفته خانم صيام، تحکيم ارتباط مستقيم ميان کارفرما و کارکن، فراهم سازی گفتگوی رو در رو ميان مراجع تحصيلی و دانش آموزان، مهيا نمودن زمينه انتخاب کارفرما توسط کارکن و شريک نمودن معلومات ميان گروه های ذيدخل، از اهداف اين نمايشگاه مى باشد. برگزارکننده گان، اين نمايشگاه را فرصتى مناسب عنوان کرده، مى گويند که بازديد کننده گان اين نمايشگاه، مى توانند در مورد پوهنتون ها مراکز تحصيلى، اکادميک، نصاب هاى درسى و تخفيف ها معلومات دريافت نمايند. همچنان آنان مى گويند که نهادهاى تحصيلى نیز مى توانند با استفاده از اين نمايشگاه، بازاريابى خوبى داشته باشند. اين نمايشگاه، زمينه اى براى هماهنگی اطراف ذيدخل شرکای اجتماعی و پيوند دهی مناسب برای شريک سازی معلومات خواهد بود که کارفرما با استخدام کارکن مورد نظر، به طور مستقيم می تواند ظرفيت های موجود در بازار کار را ارزيابی نموده و فعاليت های خود را برنامه ریزی نمايد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد