یکشنبه, ۲۲ سرطان , ۱۳۹۹ Sunday, 12 July , 2020

دفتر مرکزی:

کابل – دهبوری – چهارراهی شهید – روبروی انستیتوت فارابی – مجله صنعتی افغانستان

کابل – پست بکس مرکزی ۵۷۱۹

۰۷۸۳۶۳۲۹۱۲ – ۰۷۴۴۱۵۳۴۶۰ – ۰۷۸۵۸۰۰۰۲۸ – ۰۷۰۶۷۹۶۷۴۵ داکتر اقبال

مزار شریف:۰۷۸۰۶۵۹۶۷۷ سیدحبیب الله صفوی

هرات: ۰۷۹۹۳۳۸۸۷۴ حاج امان الله حرمت

نمایندگی مشهد:

۳۲۲۵۶۱۴۴ – ۳۲۲۸۳۰۶۱ – ۳۲۲۱۵۷۸۶

www.afghanistan-iim.com

iim_afghansitan@yahoo.com

مجله اطلاعات صنعتی افغانستان را می توانید از کتابفروشی های معتبر و یا نمایندگی های مجله دریافت کنید.